آتش سوزی در یکی از خودروها باعث آتش سوزی در نزدیکی کوه شد. خیابان هلنا – اخبار موشه


(KRON) — بر اساس یک گزارش، واحد آتش نشانی Sonoma Lake Napa Cal به آتش سوزی وسیله نقلیه ای که باعث آتش سوزی کوچک در نزدیکی کوه سنت هلنا شد، پاسخ داد. توییت از تنهایی

Cal Fire LNU از Calistoga Fire در صورت تقاضا پشتیبانی می کند. این آتش سوزی در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار مهار شد اما خسارت جانی در بر نداشت.