اعضای سندیکای بهداشت خواهان دستمزد بهتر و اشتغال بهتر در اعتصاب هستندبوفالو، نیویورک (WIVB) – کارگران اتحادیه بهداشت کالیدا روز پنجشنبه در مرکز پزشکی عمومی بوفالو اعتراض کردند. کارگران این کار را برای شفاف سازی مذاکرات قراردادی در حال انجام با ارائه دهنده خدمات بهداشتی انجام دادند. در اعتراض روز پنجشنبه، صدها کارگر توسط کارکنان ارتباطات آمریکا و ۱۱۹۹ SEIU United Health Carers East حضور داشتند. […]