بچه های ترنس را به حال خود رها کنید – اخبار مژه


سنای ایالتی تحت کنترل جمهوری خواهان لایحه ای را تصویب کرده است که زنان تراجنسیتی را از رقابت در تیم های ورزشی زنان پنسیلوانیا منع می کند. اما فرماندار دموکرات تام ولف بار دیگر قول داد که از وتوی خود استفاده کند و از جمهوری خواهان خواست که «کودکان تراجنسیتی را به حال خود رها کنند».