خط قرمز فقط یک اتوبوس فیل است که به دنبال کاهش تراکم ترافیک و بهبود قابلیت اطمینان حمل و نقل است.


فیلادلفیا اولین خط اتوبوس قرمز خود را در امتداد خیابان چستنات بین خیابان های برود و دوم در اوایل این ماه رونمایی کرد. در مشارکت بین SEPTA و PennDOT، شهر امیدوار است تا پایان سال به سایر نقاط شهر گسترش یابد. خطوط اتوبوس قرمز و خطوط حمل و نقل اختصاصی برای کمک به کاهش تراکم ترافیک و بهبود قابلیت اطمینان طراحی شده اند.