دولت مورفی برای گسترش حقوق سقط جنین در نیوجرسی پس از افشای پیش نویس رای دادگاه عالی تلاش می کند


فرماندار نیوجرسی فیل مورفی روز چهارشنبه از گسترش پیشنهادی برای قوانین سقط جنین در ایالت خبر داد. این مفاد در نهایت از نسخه نهایی و امضا شده قانون آزادی انتخاب باروری که حقوق سقط جنین را در قانون ایالتی در ژانویه گنجانده بود، کنار گذاشته شد. اینها شامل تأمین مالی بیمه خصوصی برای سقط جنین، محافظت در برابر تلافی قانونی برای متقاضیان سقط جنین خارج از ایالت و افزایش منابع برای افراد بدون بیمه که به دنبال سقط جنین هستند، می شود.