سقوط هواپیما در نزدیکی پردیس کلاس نهم Dobie High – موسی مگ


یک دستگاه عقاب طلایی سسنا ۴۲۱ سی که حامل چهار سرنشین بود، بعد از برخاستن از فرودگاه هابی بعد از ظهر جمعه بعد از ظهر سقوط کرد.

مدت کوتاهی پس از برخاستن، خلبان با برج تماس گرفت و گفت که آنها مشکل موتور دارند. هواپیما درست پشت پردیس کلاس نهم دبیرستان دوبی فرود آمد و در دو حیاط خلوت توقف کرد، حصارها را قطع کرد اما خانه ها را به سختی از دست داد. در این تصادف به کسی آسیبی نرسید.