فضاپیمای تیانجو-۲ اجتناب کرده اند ماژول ایستگاه فضایی چین کنار شده است
محل کار مهندسی فضای سرنشین دار چین گفتن کرد فضاپیمای باری تیانجو-۲ چین در ساعت ۳:۵۹ بعد اجتناب کرده اند ظهر دیروز به وقت پکن اجتناب کرده اند واحد بی نظیر ایستگاه فضایی کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام وظایف این سیستم ریزی شده در مرحله مونتاژ ایستگاه فضایی را انجام داد.