مدیر Kenmore East نامزد دریافت جایزه گرمی در نیمه نهایی بهترین معلم موسیقی شده است – اخبار مدرنKENmore، NY (WIVB) – فیل آگوگلیا از دبیرستان Kenmore East برای دومین بار به عنوان معلم سال گرمی برای نیمه نهایی سال انتخاب شد. اولین عکس او در این جایزه در سال ۲۰۱۵ بود. سال دوم جایزه گفت کمی بیشتر است. […]