مرد بوفالو به اتهام مواد مخدر اعتراف کرد – اخبار مدرنبوفالو، نیویورک (WIVB) – یک مرد ۶۱ ساله بوفالو به داشتن مواد افیونی به قصد توزیع اعتراف کرد. در اکتبر ۲۰۱۹، ماموران اجرای قانون تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر هرمان واتس، که شامل خرید کنترل‌شده بوتیریل فنتانیل بود، آغاز کردند. در ماه نوامبر. در سال ۲۰۱۹، بازرسان حکم بازرسی خانه واتس لیتلفیلد را صادر کردند و مقادیری از […]