پسر ارنست و بریگانتین در «ملت سه گانه» گای فیری ظاهر خواهد شد. – اخبار مژه


بازار گوشت ارنست و سون از سال ۱۹۷۷ یک کالای اصلی بریگانتین بوده است و در «ملت سه گانه» گای فیری در روز جمعه ۹ اکتبر ساعت ۲۱ نمایش داده می شود. ۲۸ در حالی که رستوران پرطرفدار در فصل ۴ از شبکه غذایی “Diners, Drive Ins & Daves” ادامه دارد. این قصاب توسط برایان مل کورتالسا، یک تبعه بریتانیایی اداره می شود که این بازار را در سال ۱۹۸۵ راه اندازی کرد و آن را در سال ۲۰۰۷ از بنیانگذاران خرید.