پس از وقوع طوفان شدید در منطقه شیکاگو، گردباد در ناپرویل تایید شد


هواشناسان گفتند که یک گردباد جزئی در اوایل صبح روز شنبه در ناپرویل تایید شد که رعد و برق قوی در منطقه متروی شیکاگو اصابت کرد.

تاد کلوپر، کارشناس هواشناسی سازمان ملی هواشناسی، گفت که باران و بادهای شدید با سرعت ۵۸ مایل در ساعت در فرودگاه اوهار بیشترین خسارت را به درختان وارد کرده است.

گردبادی شبانه در جنوب ناپرویل در نزدیکی خیابان ۹۵ و خیابان ۵۹ به وقوع پیوست. کلوپر گفت درختان ریشه کن شده و آسیب جزئی سقف تا صبح شنبه تایید شده است، اما پیامدهای آن هنوز در حال ارزیابی است. خسارات بیشتر در بخش جنوبی شهرک در حوالی خیابان ۱۰۳ و خیابان ۵۹ شرقی گزارش شده است.

ممکن است طوفان دیگری در نزدیکی جولیت ظاهر شده باشد، اما هواشناسان هنوز این موضوع را تایید نکرده اند.

هیچ خسارتی از طوفان در این منطقه گزارش نشده است.

طوفان شدید تا اواسط صبح در حومه غربی ادامه یافت.

رعد و برق های پراکنده دیگری برای بقیه روز در شیکاگو پیش بینی شده بود و در بعدازظهر سوزان کاهش یافت – به گفته سرویس هواشناسی تا ۹۱ می تواند شبیه به سال ۹۷ باشد.