پناهگاه دبیرستان مک کینلی پس از ورود “افراد غیرمجاز” به خانه برداشته شدبوفالو، نیویورک (WIVB) – دانش آموزان و کارکنان دبیرستان مک کینلی در شمال بوفالو روز دوشنبه پس از ورود “افراد غیرمجاز” به مدرسه در یک پناهگاه قرار گرفتند. بعدازظهر بعد از یک «وقفه» مدرسه تعطیل شد. سخنگوی مدارس دولتی بوفالو به نیوز ۴ گفت. بعداً به این منطقه هشدار داده شد که غیرقانونی است. […]