چهار نفر در ایست بازرسی Escondido DUI – Musa Mag


علامت ایست بازرسی DUI
ایست بازرسی DUI در شهرستان سن دیگو. اداره محترم نیروی انتظامی

چهار نفر در ایست بازرسی DUI دستگیر شدند.

پلیس اسکوندیدو گفت که به نظر می رسد دو نفر در حالی که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر رانندگی می کردند. یکی برای نگهداری کوکائین و دیگری برای اسکناس ایلینوی.

پلیس گفت که ایست بازرسی از ساعت ۶ بعدازظهر تا نیمه شب جمعه در پارک شهر سنتر و جاده دکاتور ادامه داشت.

به گفته پلیس، در مجموع ۱۳ راننده نیز به دلیل رانندگی بدون گواهینامه یا رانندگی با گواهینامه معلق معرفی شدند.

پلیس گفت که این مانع با کمک مالی وزارت ایمنی ترافیک کالیفرنیا تامین شده است.

– سرویس ماه خبر