کارگروه ایالات متحده می گوید که بیشتر بزرگسالان باید معاینات معمولی برای اضطراب داشته باشند


کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده پیش نویس توصیه ای را منتشر کرده است که بزرگسالان ۱۹ تا ۶۴ ساله غربالگری اضطراب روتین را دریافت کنند. این توصیه پس از آن ارائه می شود که همه گیری COVID-19 یک مشکل رو به رشد سلامت روان در ایالات متحده را تشدید کرد. این کارگروه قبلاً غربالگری بزرگسالان را از نظر افسردگی توصیه کرده بود.