کشته شدن پسر چهار ساله در خیابان شامان غربی – خبرگزاری نیاز


یک پسربچه ۴ ساله جمعه شب در یک خودرو در جنوب غربی لاون مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

پلیس شیکاگو گفت که این پسر به همراه مادرش و سه فرزند دیگرش در حوالی ساعت ۲۰:۴۰ در بلوک ۴۴۰۰ خیابان وست مارکت سوار بودند که شخصی در صندلی عقب خودروی قرمز رنگ تیراندازی کرد و به سر پسر اصابت کرد.

پلیس گفت که او به مرکز پزشکی Advocate Christ در Oak Lawn منتقل شد، جایی که وضعیت او وخیم گزارش شده است.

هیچ مجروح دیگری گزارش نشده است.

هیچ کس در بازداشت نبود.