یک آزمایشگاه کامپیوتر جدید برای کمک به جوانان داخلی شهر اضافه شده است – اخبار مدرنبوفالو، نیویورک (WIVB) – یک آزمایشگاه کامپیوتری جدید در سمت شرق به جوانان بوفالو کمک می کند تا راه موفقیت خود را پیدا کنند. با کمک اتحادیه شهری بوفالو و Dreamerscorp Buffalo، AT&T دومین آزمایشگاه کامپیوتر خود را در دیجیتال ایجاد کرد. بیابان در ایالت نیویورک این بخشی از شرکت نیویورک است […]